Absolute risk

Định nghĩa Absolute risk là gì?

Absolute riskNguy cơ tuyệt đối. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Absolute risk - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Alternative hạn rủi ro thuần túy.

Definition - What does Absolute risk mean

Alternative term for pure risk.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *