Absolute sale

Định nghĩa Absolute sale là gì?

Absolute saleBán tuyệt đối. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Absolute sale - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Việc chuyển giao quyền sở hữu một tài sản từ người mua đến người bán trong một giao dịch kinh doanh sau khi thoả thuận thanh toán đã được thực hiện. Không có giới hạn khác áp dụng đối với việc chuyển nhượng khác hơn so với thanh toán.

Definition - What does Absolute sale mean

A transfer of ownership of a property from a buyer to a seller in a business transaction after the agreed upon payments have been made. There are no other restrictions applied to the transfer other than the payment.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *