Absolute title

Định nghĩa Absolute title là gì?

Absolute titleDanh hiệu tuyệt đối. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Absolute title - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Loại tốt nhất quyền sở hữu tài sản có thể được mua lại bởi một chủ sở hữu đăng ký theo hệ thống đất phổ biến ở hầu hết các nước đã đăng ký. tiêu đề tuyệt đối không có bất kỳ tập tin đính kèm, phán đoán, hay lien, và được chấp nhận như một tài liệu duy nhất của tiêu đề cần thiết cho việc bán tài sản hoặc có được một thế chấp. Còn được gọi là danh hiệu hoàn hảo.

Definition - What does Absolute title mean

Best type of property title that can be acquired by a registered proprietor under the registered land system prevalent in most countries. Absolute title is free from any attachment, judgment, or lien, and is accepted as a sole document of title required for selling the property or obtaining a mortgage. Also called perfect title.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *