Absolute variance

Định nghĩa Absolute variance là gì?

Absolute varianceĐúng tuyệt đối. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Absolute variance - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các biểu hiện của một sự khác biệt giữa chi phí thông thường và chi phí thực tế của một mục hoặc sự khác biệt của một ngân sách dự kiến ​​và chi phí thực tế như một số tuyệt đối; phương sai mà không liên quan đến một âm hoặc dấu hiệu tích cực. Tiêu cực và tích cực chênh lệch không triệt tiêu lẫn ngoài khác khi sử dụng đúng tuyệt đối.

Definition - What does Absolute variance mean

The expression of a difference between the usual cost and actual cost of an item or the difference of a projected budget and actual costs as an absolute number; the variance without respect to a negative or positive sign. Negative and positive variances do not cancel one another out when using an absolute variance.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *