Absorbed dose

Định nghĩa Absorbed dose là gì?

Absorbed doseLiều hấp thụ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Absorbed dose - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lượng chất hấp thụ qua da (qua tiếp xúc), phổi (bằng cách hít thở) và đường tiêu hóa (bằng cách nuốt) mà được giữ lại trong bộ phận cơ thể và dòng máu. Nó được đo thường bằng miligam mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày (mg / kg / ngày). Còn được gọi là liều nội bộ.

Definition - What does Absorbed dose mean

Amount of substance absorbed through skin (by contact), lungs (by breathing) and gastrointestinal tract (by swallowing) that is retained in body organs and blood stream. It is measured usually in milligrams per kilogram of body weight per day (mg/kg/day). Also called internal dose.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *