Absorption account

Định nghĩa Absorption account là gì?

Absorption accountTài khoản hấp thụ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Absorption account - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. tài khoản Ledger hấp thụ vào các tài khoản khác trong việc chuẩn bị một báo cáo tài chính.

Definition - What does Absorption account mean

1. Ledger account absorbed into other accounts in the preparation of a financial statement.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *