Attained age

Định nghĩa Attained age là gì?

Attained ageTuổi đạt. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Attained age - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. tuổi hiện tại của người được bảo hiểm, tính toán bằng cách thêm thời gian trôi qua kể từ vấn đề của chính sách bảo hiểm cho tuổi của mình khi chính sách đã được ban hành.

Definition - What does Attained age mean

1. Current age of an insured person, computed by adding the period elapsed since issue of insurance policy to his or her age when the policy was issued.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *