Absorption

Định nghĩa Absorption là gì?

AbsorptionHấp thụ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Absorption - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Kế toán: Tích hợp tài khoản (gọi là tài khoản hấp thu) vào tài khoản liên quan để chuẩn bị một báo cáo tài chính.

Definition - What does Absorption mean

1. Accounting: Integration of an account (called absorption account) into related accounts in preparation of a financial statement.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *