Accountability matrix

Định nghĩa Accountability matrix là gì?

Accountability matrixMa trận trách nhiệm giải trình. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accountability matrix - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bảng được sử dụng trong quản lý dự án để đảm bảo rằng tất cả các yếu tố dự án được phân công đúng cách. Nó xác định từng nhiệm vụ và phù hợp với tên của người có trách nhiệm để hoàn thành nó. Còn được gọi là ma trận trách nhiệm.

Definition - What does Accountability matrix mean

Table used in project management to ensure that every project element is properly assigned. It identifies each task and matches it with the name of the persons responsible for its completion. Also called responsibility matrix.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *