Accountable document

Định nghĩa Accountable document là gì?

Accountable documentTài liệu có trách nhiệm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accountable document - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xác nhận văn bản chính thức (ví dụ như vé máy bay, kiểm tra, hoặc chứng từ thanh toán) mà có một giá trị tiền tệ và phải được hạch toán.

Definition - What does Accountable document mean

Validated official document (such as an airline ticket, check, or payment voucher) that has a monetary value and must be accounted for.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *