Accountable plan

Định nghĩa Accountable plan là gì?

Accountable planKế hoạch có trách nhiệm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accountable plan - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kế hoạch chi phí, theo đó một nhân viên nhận được một số tiền nhất định, là cần thiết để giải thích cho tất cả các chi phí, và trả lại số tiền còn lại (nếu có) cho người sử dụng lao. thu nhập chịu thuế của người lao động vẫn không bị ảnh hưởng theo một kế hoạch có trách nhiệm: không phải số tiền thanh toán của công ty được coi là thu nhập của người lao động cũng không phải là chi phí phát sinh được khẳng định do người lao động như tiền khấu trừ.

Definition - What does Accountable plan mean

Expense plan under which an employee receives a certain sum of money, is required to account for all expenses, and return the remaining sum (if any) to the employer. The employee's taxable income remains unaffected under an accountable plan: neither the sum paid by the company is treated as the employee's income nor the expenses incurred are claimed by the employee as deductibles.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *