Accounts payable (A/P) to sales ratio

Định nghĩa Accounts payable (A/P) to sales ratio là gì?

Accounts payable (A/P) to sales ratioKhoản phải trả (A / P) với tỷ lệ bán hàng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accounts payable (A/P) to sales ratio - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mối quan hệ giữa hóa đơn chưa thanh toán nhà cung cấp và doanh thu bán hàng trong kỳ kế toán. Nó được coi là cao nếu nó tiếp cận 1.0 và, trong một số ngành công nghiệp, có thể là một dấu hiệu cho thấy công ty đang gặp khó khăn thanh khoản. Công thức: Tổng số khoản phải chi ÷ Doanh thu bán hàng.

Definition - What does Accounts payable (A/P) to sales ratio mean

Relationship between unpaid suppliers' bills and the sales revenue in an accounting period. It is considered high if it approaches 1.0 and, in some industries, may be a sign that the firm is having liquidity problems. Formula: Total accounts payable ÷ Sales revenue.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *