Accounts payable (A/P) to total debt ratio

Định nghĩa Accounts payable (A/P) to total debt ratio là gì?

Accounts payable (A/P) to total debt ratioKhoản phải trả (A / P) với tổng tỷ lệ nợ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accounts payable (A/P) to total debt ratio - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mối quan hệ giữa hóa đơn chưa thanh toán nhà cung cấp và tổng số nợ của công ty trong một kỳ kế toán. Nó được coi là cao nếu nó là 0,5 trở lên, và có thể gợi ý rằng các nhu cầu công ty để vay tiền thêm để tránh các vấn đề với các nhà cung cấp. Công thức: Tổng số khoản phải chi ÷ Tổng nợ.

Definition - What does Accounts payable (A/P) to total debt ratio mean

Relationship between unpaid suppliers' bills and the firm's total debt in an accounting period. It is considered high if it is 0.5 or above, and may suggest that the firm needs to borrow additional sums to avoid problems with suppliers. Formula: Total accounts payable ÷ Total debt.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *