Accounts payable (A/P)

Định nghĩa Accounts payable (A/P) là gì?

Accounts payable (A/P)Khoản phải trả (A / P). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accounts payable (A/P) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hóa đơn chưa thanh toán. Tài khoản được nợ cho nhà cung cấp (chủ nợ thương mại) như phân biệt với lãi tích lũy, tiền thuê nhà, tiền lương, thuế, và các tài khoản khác như vậy. Tài khoản thanh toán được hiển thị dưới (ngắn hạn) nợ ngắn hạn trong bảng cân đối. Cho vay và các nhà đầu tư xem xét mối quan hệ của các tài khoản này để mua hàng của công ty để đánh giá tính đúng đắn của ngày của mình để quản lý tài chính ngày.

Definition - What does Accounts payable (A/P) mean

Unpaid bills. Accounts that are owed to suppliers (trade creditors) as distinguished from accrued interest, rent, salaries, taxes, and other such accounts. Accounts payable are shown under current (short-term) liabilities in the balance sheet. Lenders and investors examine the relationship of these accounts to the firm's purchases in order to judge the soundness of its day to day financial management.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *