Advice of acceptance

Định nghĩa Advice of acceptance là gì?

Advice of acceptanceLời khuyên của sự chấp nhận. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Advice of acceptance - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Văn bản xác nhận từ một ngân hàng chấp nhận hay thu ngân hàng cho nguồn gốc hoặc nộp (trong đó đã gửi thư bộ sưu tập) của các số liệu thu thập được và các khoản phí và chi phí phát sinh.

Definition - What does Advice of acceptance mean

Written confirmation from an accepting or collecting bank to the originating or remitting bank (which sent a collection letter) of the amounts collected and charges and expenses incurred.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *