Advice of credit

Định nghĩa Advice of credit là gì?

Advice of creditTư vấn tín dụng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Advice of credit - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thông tin từ một ngân hàng thông báo cho một bữa tiệc mà các ngân hàng cùng hoặc ngân hàng đại lý của mình (ngân hàng phát hành) đã mở thư tín dụng có lợi của bên đó.

Definition - What does Advice of credit mean

Communication from a bank informing a party that the same bank or its correspondent bank (the issuing bank) has opened a letter of credit in that party's favor.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *