Advisory board of directors

Định nghĩa Advisory board of directors là gì?

Advisory board of directorsBan cố vấn của giám đốc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Advisory board of directors - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cá nhân được chỉ định để cung cấp tư vấn chuyên gia để hội đồng quản trị được bầu của giám đốc. Người ta chẳng còn bị ràng buộc bởi những trách nhiệm pháp lý đối với các thành viên hội đồng quản trị bầu, cũng không phải hội đồng quản trị bầu bị ràng buộc bởi các khuyến nghị của họ.

Definition - What does Advisory board of directors mean

Individuals appointed to offer expert advise to the elected board of directors. Neither they are bound by the legal duties imposed on the elected board members, nor the elected board is bound by their recommendations.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *