Advisory Committee on Export Policy

Định nghĩa Advisory Committee on Export Policy là gì?

Advisory Committee on Export PolicyỦy ban Tư vấn về Chính sách xuất khẩu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Advisory Committee on Export Policy - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cơ thể của Chính phủ Hoa Kỳ liên bang rằng nghe và giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế. Mô tả như một cơ quan liên quan, bao gồm Bộ Ngoại giao, Năng lượng và quốc phòng, Kiểm soát vũ khí & Cơ quan Giải trừ quân bị và chủ trì bởi Bộ Thương mại.

Definition - What does Advisory Committee on Export Policy mean

A body of United States Federal Government that hears and resolves international trade disputes. Described as an inter-agency body that includes Departments of State, Energy and Defense, Arms Control & Disarmament Agency and presided over by the Department of Commerce.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *