Advisory circular

Định nghĩa Advisory circular là gì?

Advisory circularTư vấn tròn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Advisory circular - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Truyền thông hoặc công bố ban hành để cung cấp hướng dẫn về một chủ đề, chẳng hạn như làm thế nào để thực hiện theo một quy định hay quy chế.

Definition - What does Advisory circular mean

Communication or publication issued to provide guidelines on a subject matter, such as how to comply with a regulation or statute.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *