Advisory opinion

Định nghĩa Advisory opinion là gì?

Advisory opinionÝ kiến ​​tư vấn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Advisory opinion - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tuyên bố của một tòa án về cách nó có thể quyết định về một vấn đề pháp lý nếu nó được đưa ra trước đó. Ý kiến ​​này được ràng buộc không phải trên sân cũng như các bên yêu cầu nó, và là đáng tin cậy chỉ trong phạm vi các sự kiện trình lên tòa án là chính xác và đầy đủ.

Definition - What does Advisory opinion mean

Statement of a court on how it may rule on a legal issue if it is brought before it. This opinion is binding neither on the court nor the parties requesting it, and is reliable only to the extent the facts presented to the court are accurate and complete.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *