Advisory services

Định nghĩa Advisory services là gì?

Advisory servicesDịch vụ tư vấn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Advisory services - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một loạt các dịch vụ được cung cấp bởi Kế toán Công chứng (CPA) và các cố vấn tài chính khác cho các doanh nghiệp, cá nhân tài sản ròng cao người cần tư vấn chuyên về hình thành vốn, dòng tiền và quản lý tài sản tư vấn. khách hàng tư vấn nộp lệ phí dựa trên các dịch vụ được cung cấp hoặc là một phần trăm tài sản thuộc quyền quản lý.

Definition - What does Advisory services mean

A range of consulting services provided by Certified Public Accountants (CPA) and other financial advisors to businesses and high net worth individuals who require specialized advice on capital formation, cash flow and wealth management. Advisory clients pay fees based on services provided or as a percent of assets under management.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *