Advocacy advertising

Định nghĩa Advocacy advertising là gì?

Advocacy advertisingQuảng cáo vận động. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Advocacy advertising - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quảng cáo sử dụng trong việc hỗ trợ một nguyên nhân cụ thể, quan điểm trên, hoặc một vấn đề có tầm quan trọng công cộng hoặc lợi ích.

Definition - What does Advocacy advertising mean

Advertising used in supporting a particular cause, point of view, or a matter of public importance or interest.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *