Affidavit of domicile

Định nghĩa Affidavit of domicile là gì?

Affidavit of domicileGiấy cam kết bảo nơi cư trú. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Affidavit of domicile - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một tài liệu công chứng do một tòa án quản lý xác minh nơi cư trú một người chết tại thời điểm tử vong. Tài liệu này là cần thiết để chuyển quyền sở hữu tài sản ra khỏi tên cá nhân đã chết.

Definition - What does Affidavit of domicile mean

A notarized document issued by a governing court that verifies where a deceased person resided at the time of death. This document is required to transfer ownership of property out of the deceased individual's name.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *