Allocation base

Định nghĩa Allocation base là gì?

Allocation baseCơ sở phân bổ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Allocation base - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sự phân bố các nguồn lực trong một dịch vụ hoặc bộ phận điều hành của một công ty tương quan với mức độ cơ bản của chi phí quản lý. Khi tài nguyên như giờ người đàn ông, không gian hoạt động, hoặc sử dụng năng lượng được tăng hoặc giảm trong một cơ sở được phân bổ đúng cách, chi phí quản lý của nó sẽ tương ứng với tỷ lệ tương ứng.

Definition - What does Allocation base mean

The distribution of resources within a service or operating department of a company that correlates with its base level of overhead costs. When resources such as man hours, operating space, or energy usage are increased or decreased in a properly allocated base, its overhead costs will correspond proportionately.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *