Allocation of resources

Định nghĩa Allocation of resources là gì?

Allocation of resourcesPhân bổ nguồn lực. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Allocation of resources - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phân tích về cách các nguồn lực ( 'yếu tố sản xuất') khan hiếm được phân bố trong các nhà sản xuất, và làm thế nào hàng hóa và dịch vụ khan hiếm được phân bổ trong người tiêu dùng. Phân tích này sẽ đưa vào xem xét các chi phí kế toán, chi phí kinh tế, chi phí cơ hội, và các chi phí khác tài nguyên và hàng hóa và dịch vụ. Phân bổ nguồn lực là một chủ đề trung tâm chuyên ngành kinh tế (trong đó chủ yếu là một nghiên cứu về cách thức các nguồn lực được phân bổ) và gắn liền với hiệu quả kinh tế và tối đa hóa tiện ích.

Definition - What does Allocation of resources mean

Analysis of how scarce resources ('factors of production') are distributed among producers, and how scarce goods and services are apportioned among consumers. This analysis takes into consideration the accounting cost, economic cost, opportunity cost, and other costs of resources and goods and services. Allocation of resources is a central theme in economics (which is essentially a study of how resources are allocated) and is associated with economic efficiency and maximization of utility.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *