Alpha test

Định nghĩa Alpha test là gì?

Alpha testThử nghiệm alpha. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Alpha test - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong nhà thử nghiệm của một người mẫu trước khi sản xuất, phiên bản, để xác định vị trí hoặc ước tính sai sót thiết kế hoặc thiếu sót. Xem thêm thử nghiệm beta.

Definition - What does Alpha test mean

In-house testing of a pre-production model or version, to locate or estimate design flaws or deficiencies. See also beta test.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *