Alphabet rounds

Định nghĩa Alphabet rounds là gì?

Alphabet roundsVòng bảng chữ cái. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Alphabet rounds - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một thuật ngữ được sử dụng trong tài chính để mô tả các vòng đầu của kinh phí được cung cấp cho các công ty khởi động. Một loạt tài trợ là bước đầu tiên, tiếp theo là tài trợ Series B, và vân vân.

Definition - What does Alphabet rounds mean

A term used in financing to describe the early rounds of funding offered to startup companies. Series A funding is the first step, followed by Series B funding, and so on.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *