Alphanumeric

Định nghĩa Alphanumeric là gì?

AlphanumericChữ và số. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Alphanumeric - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tập hợp các ký tự (ví dụ như Canada và Anh mã bưu chính) bao gồm chữ cái (bảng chữ cái) và số từ 0 đến 9 (chữ số).

Definition - What does Alphanumeric mean

Set of characters (such as the Canadian and UK postal codes) that includes letters (alphabets) and numbers from 0 to 9 (numerals).

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *