Alter ego

Định nghĩa Alter ego là gì?

Alter egoCái tôi thay đổi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Alter ego - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Học thuyết pháp lý mà thang máy hoặc chọc thủng sự 'tấm màn che của công ty' (giới hạn trách nhiệm cá nhân của các cổ đông trong một công ty trách nhiệm hữu hạn) và nắm giữ các giám đốc và cổ đông chịu trách nhiệm cá nhân đối với các khoản nợ của công ty. Nó được áp dụng chung, nơi nó có thể được chỉ ra rằng công ty chỉ đơn thuần là một ống dẫn hoặc phía trước cho các giao dịch cá nhân của cá nhân nào đó (s). Và rằng, trong thực tế, các công ty không tồn tại như một thực thể riêng biệt và độc lập được quy định tại pháp luật của công ty. cho Latinh, I. khác

Definition - What does Alter ego mean

Legal doctrine that lifts or pierces the 'corporate veil' (limited personal liability of the stockholders in a limited liability firm) and holds the directors and stockholders personally liable for the firm's debts. It is applicable generally where it can be shown that the firm is merely a conduit or front for the personal dealings of certain individual(s). And that, in effect, the firm does not exist as a separate and independent entity envisaged in the corporate legislation. Latin for, the other I.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *