Alternative dispute resolution

Định nghĩa Alternative dispute resolution là gì?

Alternative dispute resolutionGiải quyết tranh chấp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Alternative dispute resolution - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một loại giải quyết tranh chấp mà tìm cách để hạn chế chi phí kiện tụng bằng cách sử dụng thay thế, thường out-of-tòa án phương tiện, chẳng hạn như trọng tài, hoà giải và tóm tắt sở hữu thủ tục tố tụng. Thay thế tùy chọn giải quyết tranh chấp là tự nguyện, và thường liên quan đến một bên thứ ba trung lập để đưa ra quyết định.

Definition - What does Alternative dispute resolution mean

A type of dispute resolution that seeks to limit the costs of litigation by using alternative, often out-of-court means, such as arbitration, conciliation and summary possession proceedings. Alternative dispute resolution options are voluntary, and often involve a neutral third party to make decisions.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *