Alternative Inventory Control System (AICS)

Định nghĩa Alternative Inventory Control System (AICS) là gì?

Alternative Inventory Control System (AICS)Hệ thống kiểm soát hàng tồn kho thay thế (AICS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Alternative Inventory Control System (AICS) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một phương pháp quản lý hàng tồn kho được sử dụng bởi các tổ chức quốc tế như một phương tiện tuân thủ các tiêu chuẩn đa quốc gia. Hệ thống có thể được tự động hoặc bằng tay, và được dựa trên hồ sơ từ từng vùng riêng biệt mà nhà hàng tồn kho.

Definition - What does Alternative Inventory Control System (AICS) mean

A method of inventory management used by international organizations as a means of complying with multinational standards. The system can be automated or manual, and is based upon records from each separate region that houses inventory.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *