Alternative minimum tax (AMT)

Định nghĩa Alternative minimum tax (AMT) là gì?

Alternative minimum tax (AMT)Thuế tối thiểu thay thế (AMT). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Alternative minimum tax (AMT) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cơ chế thuế Mỹ để đảm bảo rằng các đối tượng có thu nhập cao trả ít nhất là một số tiền tối thiểu của thuế bất chấp sự giảm thuế họ có thể tận dụng. các đơn vị này được yêu cầu phải tính thuế thu nhập của họ có và không có các khoản tín dụng nhất định, khấu trừ, hoặc miễn trừ và thanh toán càng lớn của cả hai.

Definition - What does Alternative minimum tax (AMT) mean

US taxation mechanism for ensuring that high income entities pay at least a minimum amount of tax despite the tax breaks they can avail of. Such entities are required to compute their income tax with and without certain credits, deductions, or exemptions and to pay the greater of the two.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *