Alternative mortgage instrument (AMI)

Định nghĩa Alternative mortgage instrument (AMI) là gì?

Alternative mortgage instrument (AMI)Cụ thế chấp thay thế (AMI). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Alternative mortgage instrument (AMI) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hợp đồng thế chấp (ví dụ như thế chấp lãi suất có thể điều chỉnh) mà không chỉ định một lãi suất cố định hoặc một số cố định của đợt số tiền cố định.

Definition - What does Alternative mortgage instrument (AMI) mean

Mortgage agreement (such as adjustable rate mortgage) that does not specify a fixed interest rate or a fixed number of fixed amount installments.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *