Altman z-score

Định nghĩa Altman z-score là gì?

Altman z-scoreZ-score Altman. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Altman z-score - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Được tạo bởi Đại học New York Giáo sư Edward Altman, phương pháp này là một indictor hợp lệ phá sản. Này đo lường khả năng thanh toán hoặc mong đợi khả năng thanh toán.

Definition - What does Altman z-score mean

Created by New York University Professor Edward Altman, this method is a valid indictor of bankruptcy. This measures your ability to pay or expect solvency.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *