American wire gauge (AWG)

Định nghĩa American wire gauge (AWG) là gì?

American wire gauge (AWG)Gauge dây Mỹ (AWG). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ American wire gauge (AWG) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Biện pháp tiêu chuẩn Mỹ của đường kính của dây dẫn điện. Vì nó biểu thị số lượng chết dần hẹp thông qua đó các dây được kéo qua để đạt được một độ mỏng đặc biệt, đó là một hoạt động ngược (suy đồi) đánh số chương trình: càng dày dây, càng thấp số lượng và ngược lại. AWG gán số chỉ để nhôm, đồng, và phi sắt khác hoặc không thép (không màu) dây.

Definition - What does American wire gauge (AWG) mean

US standard measure of the diameter of electricity conducting wires. Since it denotes the number of progressively narrower dies through which the wire is pulled through to reach a particular thinness, it is a backward working (retrogressive) numbering scheme: the thicker the wire, the lower the number and vice versa. AWG assigns numbers only to aluminum, copper, and other non-iron or non-steel (non-ferrous) wires.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *