Americans with Disabilities Act (ADA)

Định nghĩa Americans with Disabilities Act (ADA) là gì?

Americans with Disabilities Act (ADA)Người Mỹ Khuyết Tật (ADA). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Americans with Disabilities Act (ADA) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Luật pháp Hoa Kỳ mở rộng quyền dân sự (chẳng hạn như những hưởng thiểu số) để người tàn tật. Bên cạnh đó, nó đảm bảo cho họ bằng phương tiện và cơ hội trong việc tiếp cận và sử dụng các tiện nghi công cộng, các tòa nhà, thông tin liên lạc, và vận chuyển.

Definition - What does Americans with Disabilities Act (ADA) mean

US law that extends civil rights (such as those enjoyed by minorities) to disabled persons. In addition, it guarantees them equal facilities and opportunities in access to and use of public accommodations, buildings, communications, and transportation.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *