Anaerobic

Định nghĩa Anaerobic là gì?

AnaerobicKỵ khí. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Anaerobic - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Không phụ thuộc vào oxy và có thể chết hoặc trở nên không hoạt động trong sự hiện diện của nó. nhóm Clostridium của vi khuẩn (gây ra ngộ độc thực phẩm chết người trong lon không đúng tiệt trùng) là kỵ khí. Vi khuẩn trong nước ô nhiễm nặng nề (không có oxy hòa tan) mà làm suy giảm nước thải từ hệ thống tự hoại, sống và chức năng chỉ trong sự vắng mặt của oxy, và do đó, các vi khuẩn đó chất hữu cơ lên ​​men vào bia, rượu rum, whisky, rượu vang, và đồ uống có cồn khác . sinh vật kỵ khí là sự sống hình thức cổ xưa nhất trên trái đất xuất hiện khoảng 4,5 tỷ năm trước đây. Cũng đánh vần như anerobic. Xem thêm hiếu khí.

Definition - What does Anaerobic mean

Not dependent on oxygen, and may die or become inactive in its presence. Clostridium group of bacteria (that causes the deadly food poisoning in improperly sterilized cans) is anaerobic. Bacteria in heavily polluted water (with no dissolved oxygen) which degrade sewage from septic systems, live and function only in the absence of oxygen, and so does the bacteria that ferment organic material into beer, rum, whisky, wines, and other alcoholic beverages. Anaerobic organisms are the oldest life-form on earth which appeared about 4.5 billion years ago. Also spelled as anerobic. See also aerobic.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *