Bell-shaped-curve portfolio

Định nghĩa Bell-shaped-curve portfolio là gì?

Bell-shaped-curve portfolioDanh mục đầu tư chuông hình đường cong. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Bell-shaped-curve portfolio - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Danh mục đầu tư, trong đó phần lớn số tiền đầu tư được đưa vào trái phiếu với thời gian trung hạn, và các khoản dần dần nhỏ hơn vào trái phiếu với thời gian đáo hạn nhỏ và dài. Khi vẽ như một đồ thị, phân phối đầu tư (cũng giống như tất cả các phân phối chuẩn) dấu vết một hình dạng chuông như thế nào. Xem thêm danh mục đầu tư barbell hình và danh mục đầu tư laddered.

Definition - What does Bell-shaped-curve portfolio mean

Investment portfolio in which major part of the investment amount is put in bonds with medium maturity periods, and progressively smaller amounts in bonds with small and long maturity periods. When drawn as a graph, its investment distribution (just as all normal distributions) traces a bell-like shape. See also barbell-shaped portfolio and laddered portfolio.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *