Analog to digital (A-D) conversion

Định nghĩa Analog to digital (A-D) conversion là gì?

Analog to digital (A-D) conversionAnalog sang kỹ thuật số (A-D) chuyển đổi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Analog to digital (A-D) conversion - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cần thiết cho lưu trữ máy tính hoặc thao tác dữ liệu tương tự (ví dụ như giọng nói) và cho truyền tải dữ liệu kỹ thuật số trên đường dây điện thoại thông thường. Việc chuyển đổi này được thực hiện bởi các thiết bị được gọi là số hóa hoặc bằng chip máy tính chuyên tương tự như tìm thấy trong modem (mà thực sự là A-D / D-A thiết bị chuyển đổi).

Definition - What does Analog to digital (A-D) conversion mean

Required for computer storage or manipulation of analog data (such as voice) and for transmission of digital data over ordinary telephone lines. This conversion is performed by devices called digitizers or by specialized computer chips similar to those found in modems (which are actually A-D/D-A conversion devices).

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *