Analysis of alternatives (AOA)

Định nghĩa Analysis of alternatives (AOA) là gì?

Analysis of alternatives (AOA)Phân tích các lựa chọn thay thế (AOA). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Analysis of alternatives (AOA) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đánh giá các lựa chọn khác nhau có sẵn để đạt được một mục tiêu, thường đòi hỏi phải phân tích chi phí-lợi ích, vòng đời dự toán kinh phí và phân tích độ nhạy. Còn được gọi là phân tích thay thế.

Definition - What does Analysis of alternatives (AOA) mean

Evaluation of different choices available for achieving an objective, usually requiring cost-benefit analysis, life cycle costing, and sensitivity analysis. Also called alternative analysis.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *