Analysis

Định nghĩa Analysis là gì?

AnalysisNghiên cứu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Analysis - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. kiểm tra hệ thống và đánh giá các dữ liệu hoặc thông tin, bằng cách phá vỡ nó thành bộ phận cấu thành của nó để tìm ra mối quan hệ của họ. Đối diện tổng hợp.

Definition - What does Analysis mean

1. A systematic examination and evaluation of data or information, by breaking it into its component parts to uncover their interrelationships. Opposite of synthesis.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *