Analyst expectation

Định nghĩa Analyst expectation là gì?

Analyst expectationChuyên gia phân tích kỳ vọng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Analyst expectation - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một dự đoán của các hoạt động thị trường của một cổ phiếu hoặc tài sản khác, đặt lại với nhau bởi các nhà phân tích. Các nhà phân tích thường đưa ra một loạt các giá trị hiệu suất mong đợi, và một cổ phiếu được cho là "kỳ vọng nhịp" nếu giá trị vượt quá phạm vi dự đoán.

Definition - What does Analyst expectation mean

A prediction of the market performance of a stock or other asset, put together by analysts. Analysts typically issue a range of expected performance values, and a stock is said to "beat expectations" if the value exceeds the predicted range.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *