Analytical procedures

Định nghĩa Analytical procedures là gì?

Analytical proceduresThủ tục phân tích. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Analytical procedures - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quá trình hỗ trợ kiểm toán viên trong việc xác định công việc kinh doanh cụ thể mà khách hàng của họ đang tham gia vào, cũng như để hiểu rõ hơn về bất kỳ thay đổi mà doanh nghiệp cụ thể. Điều này cũng bao gồm việc xác định các bất kỳ loại khu vực rủi ro mà công ty có thể phải đối mặt.

Definition - What does Analytical procedures mean

The process of assisting an auditor in determining the specific business that their client is involved in, as well as to better understand any changes to that particular business. This also includes the identification of any types of risk areas that the company may face.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *