Anarcho-capitalism

Định nghĩa Anarcho-capitalism là gì?

Anarcho-capitalismAnarcho-chủ nghĩa tư bản. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Anarcho-capitalism - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một hệ thống chính trị, trong đó nhà nước được thay thế bởi các công ty tư nhân cạnh tranh để cung cấp các dịch vụ xã hội và cơ sở hạ tầng thường được cung cấp bởi chính phủ. Còn được gọi là vô chính phủ thị trường tự do, quan điểm này được dựa trên ý tưởng rằng một thị trường tự do có thể cung cấp dịch vụ và giữ gìn trật tự tốt hơn so với một chính phủ áp đặt được tài trợ bởi thuế.

Definition - What does Anarcho-capitalism mean

A political system in which the state is replaced by private companies that compete to provide the social services and infrastructure normally provided by governments. Also called free market anarchism, this view is based on the idea that a free market can provide services and keep order better than an imposed government funded by taxation.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *