Anchor tenant

Định nghĩa Anchor tenant là gì?

Anchor tenantNeo thuê nhà. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Anchor tenant - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thường là người đầu tiên, và lãnh đạo, người thuê nhà trong một trung tâm mua sắm có uy tín và sự công nhận tên thu hút khách thuê khác, và người ta hy vọng, người mua sắm. Neo người thuê nhà thường trả giá thuê thấp hơn so với thanh toán của người thuê nhà phụ trợ.

Definition - What does Anchor tenant mean

Usually the first, and the leading, tenant in a shopping center whose prestige and name recognition attracts other tenants and, it is hoped, shoppers. Anchor tenant generally pays rent rate lower than that paid by ancillary tenants.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *