Anchoring bias

Định nghĩa Anchoring bias là gì?

Anchoring biasNeo đậu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Anchoring bias - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hành động của căn cứ một phán quyết trên một điểm tham chiếu quen thuộc đó là không đầy đủ hoặc không liên quan đến vấn đề đang được giải quyết. Một ví dụ là khi một người tiêu dùng xét đoán giá trị tương đối của một sản phẩm hoặc dịch vụ của một công ty trên cơ sở các chi phí trong một số giai đoạn trước thời gian. Hoặc, một nhà đầu tư có thể đánh giá rằng giá cổ phiếu được định giá quá cao hoặc bị đánh giá thấp dựa trên giá cổ phiếu cao trước chứng khoán đó.

Definition - What does Anchoring bias mean

The act of basing a judgment on a familiar reference point that is incomplete or irrelevant to the problem that is being solved. An example is when a consumer judges the relative value of a product or service from a company on the basis of the cost in some previous period of time. Or, an investor may judge that a stock price is overvalued or undervalued based on that stock's previous high share price.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *