Ancillary guaranty

Định nghĩa Ancillary guaranty là gì?

Ancillary guarantyBảo lãnh phụ trợ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Ancillary guaranty - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trái phiếu thực hiện hoặc loại bảo lãnh khác trong đó người bảo lãnh trở thành một cách hiệu quả đồng ký kết hợp đồng tiềm ẩn. Và, không giống như trong một đảm bảo nhu cầu (thư tín dụng dự phòng), người bảo lãnh mua lại quyền nhất định theo hợp đồng và có thể thách thức nhu cầu của có quyền nộp số tiền bảo lãnh. đảm bảo phụ trợ là bất hợp pháp theo luật pháp Hoa Kỳ mà là phổ biến ở Anh và các nơi khác. Còn được gọi là đảm bảo hợp đồng.

Definition - What does Ancillary guaranty mean

Performance bond or other type of guarantee in which the guarantor effectively becomes a co-signatory to the underlying contract. And, unlike in a demand guarantee (standby letter of credit), the guarantor acquires certain rights under the contract and can challenge the obligee's demand for payment of the guarantee sum. Ancillary guarantees are illegal under US law but are common in the UK and elsewhere. Also called contract guarantee.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *