Appraisal method of depreciation

Định nghĩa Appraisal method of depreciation là gì?

Appraisal method of depreciationPhương pháp thẩm định giá trị hao mòn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Appraisal method of depreciation - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một phương pháp mà chi phí khấu hao tính vào một khoảng thời gian nhất định đó là khác nhau khi giá trị của tài sản thẩm định được giảm.

Definition - What does Appraisal method of depreciation mean

A method where the depreciation expense charged to a certain timeframe that is different when the value of the appraised asset is decreased.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *