Appraisal method

Định nghĩa Appraisal method là gì?

Appraisal methodPhương pháp thẩm định. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Appraisal method - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Alternative hạn cho phương pháp thẩm định.

Definition - What does Appraisal method mean

Alternative term for appraisal approach.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *