Appraisal of records

Định nghĩa Appraisal of records là gì?

Appraisal of recordsThẩm định hồ sơ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Appraisal of records - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xác định giá trị của hồ sơ trước khi xử lý của họ. Việc đánh giá này được dựa trên sử dụng hành chính, tài chính, và pháp luật hiện hành của họ, và trên giá trị của họ như là một bằng chứng hay một nguồn thông tin.

Definition - What does Appraisal of records mean

Determination of the value of records before their disposal. This evaluation is based on their current administrative, fiscal, and legal use, and on their value as an evidence or an information source.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *